~Sylviaa~

20 tekstów – auto­rem jest ~Syl­viaa~.

~ To smut­ne, kiedy naj­bliżsi przy­jaciele... stają się naj­większy­mi wrogami...~ 

myśl • 14 maja 2012, 18:25

~ ... gdy na­dej­dzie chwi­la wy­boru .. ko­go posłuchasz?
ser­ca czy ro­zumu? ~ 

myśl • 8 maja 2012, 20:25

~ NIG­DY nie uk­ry­waj swoich uczyć przed drugą osobą... po­zos­ta­wiając ją w niewie­dzy możesz ją stra­cić... ~ 

myśl • 7 maja 2012, 14:59

~ Tak bar­dzo pragnę Cię niena­widzić... a wciąż tak bar­dzo Cię kocham. ~ 

myśl • 6 maja 2012, 13:29

~ To praw­da, że sta­ra miłość nie rdze­wieje, to tyl­ko ludzie sta­ja się bar­dziej obojętni na swo­je to­warzys­two. ~ 

myśl • 5 maja 2012, 13:11

~ I kiedy zos­ta­niesz sam, a sa­mot­ność wy­pełni całe Two­je życie, będziesz wie­dział, że oso­ba przez którą cier­pisz była kimś więcej niż tyl­ko przyjacielem.~ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 maja 2012, 12:09

" Wolę być naj­gor­sza wśród naj­lep­szych, niż naj­lep­sza wśród najgorszych..." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 lutego 2012, 19:35

~ Na­wet jeśli wy­mażesz o mnie wszys­tkie wspom­nienia, spa­lisz zdjęcia, wy­kasu­jesz nu­mer te­lefo­nu i wszys­tko co jest ze mną związa­ne... ser­ce nie przes­ta­nie czuć, ale tyl­ko wte­dy, gdy owe uczu­cie było szcze­re... ~ 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 lutego 2012, 14:46

~ Gdy bu­dujesz związek nie za­pom­nij o je­go fun­da­men­cie ja­kim jest zaufa­nie, bo może się oka­zać, że bu­dowa je­go będzie bezcelowa~ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lutego 2012, 20:26

~(...) mi­mo, że mnie wiele ra­zy zra­niłeś wciąż Cię kocham. ~ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lutego 2012, 15:37
Zeszyty
  •  – te naj­piękniej­sze...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

~Sylviaa~

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność